Categorieën
Ongecategoriseerd

Privacy Statement

Privacy Statement ZZPerworden.info – Versie mei 2018

In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe ZZPerworden.info omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke rechten u daarbij heeft. Dit Privacy Statement is van toepassing op iedereen die zijn of haar persoonsgegevens met ons deelt, zowel via onze website, email, schriftelijk, telefonisch als persoonlijk.

Onze contactgegevens

ZZPerworden.info
Daviottenweg 40
5222 BH ’s-Hertogenbosch
Tel: 088-6908800
Email: info@zzperworden.info

Verwerkte persoonsgegevens en doelen

Wij verwerken persoonsgegevens en beperkt bedrijfsgegevens van bezoekers van onze website om hen te informeren over ondernemerschap en aanverwante zaken. Hieronder is beschreven welke gegevens wij verwerken, wat het specifieke doel hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email-adres
 • Telefoonnummer


Doel gegevensverwerking

U te informeren over het zelfstandig ondernemerschap en aanverwante zaken via mailings en/of persoonlijk contact. U aanbiedingen te doen van geselecteerde samenwerkingspartners op het gebied van (starten als) zelfstandig ondernemer.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang deze relevant zijn voor het vastleggen en onderhouden van onze relatie en/of totdat u zich afmeldt van onze mailinglijst(en) via de afmeldlink of ons een mail stuurt met dit verzoek via: info@zzperworden.info.

Met wie delen we uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen en derden:

 • Leveranciers die namens ZZPerworden.info diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Met verschillende derden als dit noodzakelijk is ter ondersteuning van onze dienstverlening en werkzaamheden en of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derden zijn met name leveranciers van tools en applicaties ter ondersteuning van onze communicatie en bedrijfsvoering;
 • Indien u hier toestemming voor heeft gegeven: samenwerkingspartners die u persoonlijk of via mail benaderen om u een aanbod te doen of gratis consult te geven.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht op:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zzperworden.info

Om er zeker van te zijn dat een bovengenoemd verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Het intrekken van uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens of verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens is niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming en ter beschikking stelling van deze gegevens, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van ZZPerworden.info.

Beveiliging persoonsgegevens

ZZPerworden.info neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, of datalek, neem dan direct contact met ons op via info@zzperworden.info of telefonisch via 088-6908800. U dient zich ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw eigen computer en/of (smart)telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van uw persoonsgegevens en/of documenten naar ons via internet en email geschiedt dan ook op eigen risico. Wij wijzen u tot slot op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ZZPerworden.info aan de samenstelling van deze website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren. ZZPerworden.info kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Alle afbeeldingen en teksten op de website zijn eigendom van ZZPerworden.info en mogen zonder voorafgaande toestemming niet worden gebruikt.