Categorieën
Belastingen

ZZP & Startersaftrek bij arbeids ongeschiktheid

Ben je starter en kun je niet aan het volledige urencriterium voldoen omdat je ziek bent of een handicap hebt? Dan heb je wellicht recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Je hebt recht op startersaftrek bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheids verzekering, ongeacht of deze ook wordt uitbetaald als je inkomen wordt getoetst. Dit kan een uitkering zijn ingevolge de WIA, WAO, WAZ, WaJong of een uitkering die door een verzekeraar wordt uitgekeerd bij ziekte of een ongeval. Let op: een eventuele uitkering vanwege een zwangerschap valt hier niet onder;
  • Je hebt bij start van het betreffende kalenderjaar de AOW leeftijd nog niet bereikt;
  • Je was in 1 of meer van de voorgaande jaren nog geen ondernemer;
  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;
  • Er is in het betreffende kalenderjaar of in 1 van de eerdere 5 jaar geen sprake van een geluisroze terugkeer uit een BV.

Verlaagd urencriterium

Daarnaast is van belang dat je het reguliere urencriterium (1225 uur) niet haalt, maar wel het verlaagde urencriterium. Je moet dan minimaal 800 uur op jaarbasis besteden aan je onderneming, hierbij gelden de zelfde regels en voorwaarden als voor het ‘normale’ urencriterium van 1225 uur.

Toepassing en bedragen aftrek

De aftrek kan maximaal 3 keer in een tijdsbestek van 5 jaar worden toegepast en bedraagt de 1e keer dat deze wordt toegepast € 12.000, de 2e keer € 8.000 en de 3e keer € 4.000. De aftrek kan niet meer bedragen dan de behaalde winst. 

Samenhang met Startersaftrek & Zelfstandigenaftrek

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid staat los van de reguliere startersaftrek. Ze kunnen dan ook niet beide worden toegepast, er kan slechts 1 regeling van toepassing zijn. Het is dan ook zaak om jaarlijks de juiste afweging te maken welke regeling fiscaal het meest aantrekkelijk is, mits er aan het urencriterium voldaan kan worden. Dit geldt niet alleen voor de aftrekbare bedragen maar ook voor het feit dat de aftrek bij de reguliere startersaftrek meer dan de winst mag bedragen.